KUNGSDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATRÄKNING

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till budget

 

 

 

040401-050331

030401-040331

050401-060331

 

 

Rörelsens intäkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsavgifter

192 358

194 016

216 720

 

 21 kr /andel

Förseningsavgifter

860

1 505

 

 

Höjning med 2,36 kr

Erhållna statliga bidrag

31 001

30 333

31 000

 

 

Summa rörelseintäkter

224 219

225 854

247 720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsens kostnader

 

 

 

 

 

Vägkostnader

 

 

 

 

 

Vägunderhåll

-126 036

-84 538

-121 000

 

 

Förbättringsarbeten

-11 566

-42 545

-30 000

 

 

Summa vägkostnader

-137 601

-127 083

-151 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrig verksamhet

 

 

 

 

 

Bryggplats Saltarö

-480

-480

-500

 

 

Slitageavgift Saltarö

-68 681

-71 240

-70 500

 

KPI 279,8 (mars 2005)

Summa kostnader övrig verksamhet

-69 161

-71 720

-71 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Administration m m

 

 

 

 

 

Administration

-3 263

-5 250

 

 

 

Hemsidan

-730

-2 334

 

 

 

Porto

-495

-5

 

 

 

Medlemsavgifter andra organisationer

-800

-800

 

 

 

Summa administration

-5 288

-8 389

-8 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringskostnader

 

 

 

 

 

Försäkring

-2 500

-2500

-2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen & revision

 

 

 

 

 

Styrelsen

-14 000

-14 000

-14 000

 

 

Revision

-2 000

-2 000

-2 000

 

 

Summa styrelse & revision

-16 000

-16 000

-16 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa rörelsekostnader

-230 550

-225 692

-248 500

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiella intäkter/kostnader

-6 331

162

-780

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella intäkter och kostnader

 

 

 

 

 

Ränteintäkter

0

69

 

 

 

Avkastning penningmarknadsfond

2 480

2 346

2 000

 

 

Bank- och postgirokostnader

-844

-466

-600

 

 

Summa finansiella intäkter/kostnader

1 636

1 949

1 400

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

-4 696

2 111

620

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

BALANSRÄKNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar

 

 

 

 

 

Kassa

0

0

 

 

 

Postgiro

11 239

10 129

 

 

 

Övriga bankkonton

20 180

336

 

 

 

Penningmarknadsfond

114 825

132 346

 

 

 

Summa tillgångar

146 245

142 811

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder och eget kapital

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

17 363

11 474

 

 

 

Övr. kortfr. skulder

19 909

17 669

 

 

 

Fond för ny vägbeläggning

111 556

111 556

 

 

 

Balanserad vinst eller förlust

2 111

0

 

 

 

Redovisat resultat

-4 696

2 111

 

 

 

Summa skulder och eget kapital

146 245

142 811