KUNGSDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATRÄKNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030401-040331

020401-030331

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsavgifter

 

123 840

 

194 011

*

Slitageavgifter Saltarö

 

70 176

 

--

 

Förseningsavgifter

 

1 505

 

663

 

Erhållna statliga bidrag

 

30 333

 

29 569

 

Ränteintäkter

 

69

 

293

 

Avkastning penningmarknadsfond

2 346

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA INTÄKTER

 

228 269

 

224 536

 

 

 

 

 

 

 

 

* Inkluderar slitageavgift till Saltarö Vägför.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSTNADER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vägunderhåll

 

84 538

 

52 757

 

Förbättringsarbeten

 

42 545

 

10 169

 

Bryggplats Saltarö

 

480

 

480

 

Försäkring

 

 

2 500

 

2 500

 

Iläggningsplats Ramsdalen

--

 

25 750

 

Slitageavgift Saltarö

 

71 240

 

70 050

 

Administration

 

5 250

 

3 531

 

Hemsidan

 

 

2 334

 

4 001

 

Övriga kostnader

 

5

 

--

 

Medlemsavgifter andra organisationer

800

 

700

 

Styrelsen & revisorer

 

16 000

 

15 000

 

Räntor & övriga bankkostnader

466

 

2 463

 

Årets resultat

 

2 111

 

37 135

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader

 

228 269

 

224 536

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANSRÄKNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar

 

 

 

 

 

 

Kassa

 

 

0

 

33

 

Postgiro

 

 

10 129

 

140 176

 

Checkkonto

 

0

 

3 220

 

Övriga bankkonton

 

336

 

7 107

 

Penningmarknadsfond

 

132 346

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa tillgångar

 

142 811

 

150 535

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder och eget kapital

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

11 474

 

22 757

 

Övr. kortfr. skulder

 

17 669

 

16 222

 

Fond för ny vägbeläggning

111 556

 

58 000

 

Balanserad vinst eller förlust

0

 

16 421

 

Redovisat resultat

 

2 111

 

37 136

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder och eget kapital

142 811

 

150 535

 

 

Kungsdalens samfällighetsförening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsens förslag till budget för 2004/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSTNADER

 

 

 

 

Intäkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vägunderhåll

 

85 000

 

 

 

 

 

 

 

Förbättringsarbeten

 

45 170

 

 

Medlemsavgifter

 

123 840

 

Bryggplats Saltarö

 

500

 

 

Slitageavgifter Saltarö

 

72 600

 

Försäkring

 

 

2 500

 

 

Erhållna statliga bidrag

 

30 330

 

Slitageavgift Saltarö

 

72 600

 

 

Ränteintäkter

 

2 000

 

Administration

 

7 000

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen

 

 

14 000

 

 

 

 

 

 

 

Revisionsarvode

 

2 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

228 770

 

 

 

 

 

228 770

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Styrelsen föreslår oförändrad utdebitering för vår egen förening för det kommande året.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Slitageavgiften till Saltarö Vägförening är preliminär och bestäms efter konsumentprisindex (KPI)