Årsmöte 2001

 

KUNGSDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

 

 

Tid och plats:  Lördagen den 9 juni 2001 kl 10.00 på Sjökrogen, Skärmarö Gård

 

Närvarande:                         Enligt upprättad närvarolista (bilagd originalprotokollet)

 

 

1.      Sven G Nilsson hälsade de närvarande välkomna till föreningens 19:e årsstämma.

 

2.      Dagordningen godkändes.

 

3.   Utsågs Sven G Nilsson till ordförande och Marianne Mejerlid-Larsson till sekreterare

      för stämman.

 

4.      Utsågs Curt Sandin och Margareta Fernqvist till justeringsmän tillika rösträknare.

 

5.      Stämman förklarade att kallelsen skett i behörig ordning.

 

6.      Stämman godkände verksamhetsberättelsen (bil 1) samt resultat- och balansräkningen (bil 2).

 

7.      Ordförande läste upp revisionsberättelsen.

 

8.      Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

 

9.      Konstaterades att det ej finns motioner från medlemmarna eller framställningar från styrelsen.

 

10.  Stämman godkände höjt styrelsearvode och revisorsersättning till 15.000:-.

 

11.  Styrelsens förslag till budget för 2001/2002 godkändes (bil 3). Diskuterades pkt 4, där

ordförande informerade att styrelsens långsiktiga strategi beträffande ytbeläggningsarbetet

som är nödvändigt att utföras om 2-3 år, består i oförändrade medlemsavgifter samt en fondering av överskottsmedel.

Styrelsen kommer att upprätta ett dokument som klargör fondens mål och plan för hur

överskottsmedlen skall användas.

 

12.  Valberedningens förslag godkändes av stämman. Till revisorsersättare valdes Yngve Rousk.

 

Styrelse och ersättare:

- Ordförande:                 Sven G Nilsson

- Övriga ledamöter:        Åke Malm, Marianne Mejerlid-Larsson, Karl Henry Nilsson,

                                      Gunnar Brown, Ulf Trouin, Staffan Langeby

- Ersättare:                     Anders Lindgren, Christina Ljungquist, Sven Gustafsson,

                                      Christopher Leach

- Revisorer:                    Inger Ström Lindahl, Nils Bergqvist

- Ersättare:                     Fredrik Runnqvist, Yngve Rousk

 

13. Till valberedningsgrupp valdes:             Lars Ytterborn

                                                                 May Malm

                                                                 Berit Andersson

14.  Ordförande rapporterade om nya vägen och den förrättning som genomförts berörande

      Saltarö vägförening, där nya stadgar har antagits. Lantmätarens förslag till sammanslagning

      av vägföreningarna gick ej igenom. Slitageavgiften kommer att höjas till ca 400:-. I framtiden

      kommer endast ett inbetalningskort med båda avgifterna.

 

      Enligt Lars Ytterborn finns ett ingånget avtal om oförändrad slitageavgift då de ekonomiska

      villkoren kring nya vägen överenskoms. Detta borde Lantmätaren ha respekterat i denna nya

      förrättning. Styrelsen uppmanades ha detta i åtanke vid kommande diskussioner om ytter-

      ligare höjningar. Ordförande kommer att kontakta Lantmätaren för ett resonemang.

 

      Den korta vägsträckan (som blev över) av den gamla vägen, när nya vägen fick annan sträck-

      ning, är numera överförd till Saltarö vägförening.

 

      Uppdrogs ordförande att ta upp en diskussion med Saltarö vägförening om vägräcke i den

      skarpa vänstersvängen efter raksträckan.

 

      Uppdrogs Åke Malm att kontakta Värmdö kommun för utredning betr avskjutning av rådjur,

      pga det ökande antalet djur på vägen.

 

15.  Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt inom 10 dagar hos samtliga styrelseleda-

möter.

 

16.  Årsstämman avslutades.

 

Vid protokollet

 

 

 

Marianne Mejerlid-Larsson

 

 

Justeras:

 

 

 

Curt Sandin                                 Margareta Fernqvist                                Sven G Nilsson