Årsstämma 2002

 

KUNGSDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

 

 

 

Tid och plats:  Lördagen den 8 juni 2002 kl 10.00 i Skärmarö Gård

Närvarande:   Enligt upprättad närvarolista (bilagd originalprotokollet).

 

 

Ordförande Sven G Nilsson hälsade de närvarande välkomna till föreningens 20:e årsstämma.

 

Dagordningen godkändes.

 

Utsågs Sven G Nilsson till ordförande och Marianne Mejerlid-Larsson till sekreterare för stämman.

 

Utsågs Rolf Thelander och Margareta Fernqvist till justeringsmän tillika rösträknare.

 

Stämman förklarade att kallelsen skett i behörig ordning.

 

Stämman godkände verksamhetsberättelsen (bil 1) samt resultat- och balansräkningen (bil 2).

Beträffande båtplatsen, så rapporterades att den yttre bojen ej är märkt, samt att det funnits en

båt fastlåst vid den. Styrelsen kommer att undersöka hur det ligger till.

 

Ordförande läste upp revisionsberättelsen.

 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

 

Från styrelsen fanns framställning angående anläggande av ramp för iläggning av fritidsbåtar

enligt bilaga 3.

 

Ställdes frågan om kostnaden 30.500:- verkligen täcker detta arbete. Med reservation för ev.

sprängning har Tommy Jönsson gjort denna bedömning och inkommit med offert. Noterades

vidare att större delen av kostnaden utgör vägförbättringar.

 

Karl-Erik Wahlberg motsatte sig förslaget varvid frågan gick till omröstning. Därvid åberopade

Karl-Erik Wahlberg sin rätt till maximalt 1/5 av rösterna. Omröstningen resulterade i 13 ja-röster, 3 nej-röster samt 1 nedlagd röst.

Konstaterades att röstningen utföll så att föreningen går vidare enligt framställan.

 

Stämman godkände oförändrade arvoden till styrelse och revisorer.

 

Styrelsens förslag till budget för 2002/2003 godkändes (bil 4).

 

Valberednings förslag till ordförande, ordinarie styrelseledamöter och ersättare, samt revisorer godkändes (bil 5).

Styrelsen har minskat med 2 personer, (Sven Gustafsson och Christina Ljungqvist).

Till revisorsersättare valdes Lennart Gustafsson.

 

Till valberedningsgrupp valdes Lars Ytterborn (sammankallande) och May Malm.

 

Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt inom 14 dagar hos samtliga styrelseledamöter.

 

Årsstämman avslutades.

 

Vid protokollet

 

 

 

Marianne Mejerlid-Larsson

 

 

 

 

 

Justeras:

 

 

 

Rolf Thelander                                Margareta Fernqvist         Sven G Nilsson