KUNGSDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 2003

 

 

 

Tid och plats:  Lördagen den 14 juni 2003 kl 10.00 i Skärmarö Gård

Närvarande:   Enligt upprättad närvarolista (bilagd originalprotokollet).

 

 

1. Ordförande Sven G Nilsson hälsade de närvarande välkomna  till föreningens 21:a  
    årsstämma.

 

2. Dagordningens godkännande.
    Gert Eberhart yrkade att punkterna 8 och 9 borde byta plats.   
    Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till dagordning.

 

3. Utsågs Sven G Nilsson till ordförande och Marianne Mejerlid-Larsson till sekreterare för
    stämman.

 

4. Utsågs Lars Ytterborn och Willy Ekberg till justeringsmän tillika rösträknare.

 

5. Stämman förklarade att kallelse skett i behörig ordning.

 

6. Verksamhetsberättelse (bil 1) samt resultat- och balansräkningen (bil 2).

    Lars Ytterborn framförde att intäktsräntorna borde vara högre. Styrelsen uppdrogs att finna  
    en bättre placeringsform, så att ränteavkastningen blir bättre för de pengar som finns i  
    kassan.

 

    Örjan Englund tyckte att vägarna har skötts dåligt under den gångna vintern, vilket   
    inneburit att bussen vid några tillfällen uteblivit. Diskuterades vinterväghållningen, varvid   
    ytterst varierande synpunkter framfördes. Någon i vägkommittén bör kontaktas när bussen  
    ej kan köra, så att problemet kan utredas närmare.

 

   Yvonne Martin informerade att det cirkulerar listor i Saltarö angående anordnande av fart-            
   hinder. Styrelsen uppdrogs att kontakta Saltarö vägförening för att få kännedom om  
   planerade åtgärder.

   Stämman godkände verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkning.

 

   Styrelsens förslag att årets överskott ökat med balanserat resultat avsätts till ”Fonden för ny  
   vägbeläggning” godkändes av stämman. Detta innebär att fondens totala behållning nu  
   uppgår till 111.556:-

 

7. Ordförande läste upp revisionsberättelsen.

 

8. Fråga om ansvarsfrihet.
    Några stämmodeltagare yrkade på att ansvarsfrihet inte skulle beviljas. Efter diskussion
    och ett klargörande inlägg av Lars Ytterborn om styrelsens ansvarsområde, beslutade
    stämman enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 

9. Ordförande informerade att det inkommit två motioner från medlemmarna. Eftersom de 
    inkommit för sent, fanns ej möjlighet att ta upp motionerna på årets stämma. Dock fanns
    möjlighet till en allmän diskussion efter stämmans avslutande.

 

10. Stämman fastställde beloppet 16.000:- till styrelsens och revisorernas disposition.

 

11. Styrelsens förslag till budget 2003/2004 godkändes av stämman (bil 3).

 

12. Valberedningens förslag till ordförande, ordinarie styrelseledamöter, ersättare samt
      revisorer godkändes. Styrelsen har minskat med 1 person (Åke Malm som avgått).

 

     Därmed består styrelsen av följande ordinarie ledamöter: Sven G Nilsson ordförande,  
     Staffan Langeby, Ulf Trouin, Karl-Henry Nilsson och Marianne Mejerlid-Larsson.

     Följande ersättare finns för de ordinarie ledamöterna: Gunnar Brown, Anders Lindgren och  
     Christopher Leach. Ersättarna går in i nämnd ordning.

 

     Till revisor jämte Inger Ström-Lindahl valdes Lars Ytterborn. Till revisorsersättare valdes  
     Örjan Englund.

 

13. Till valberedningsgrupp valdes May Malm (sammankallande), Yvonne Martin och
      Margareta Fernqvist.

 

14. Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt om 14 dagar hos samtliga  
      styrelseledamöter.

      Det kommer även att läggas ut på hemsidan www.kungsdalen.org.
      Informerades att om någon är intresserad av att ta del av styrelseprotokollen, så går det bra
      att skicka en begäran via föreningens mailadress (info@kungsdalen.org).

 

15. Årsstämman avslutades.

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Marianne Mejerlid-Larsson

 

 

 

Justeras:

 

 

 

Lars Ytterborn                                    Willy Ekberg                                    Sven G Nilsson