KUNGSDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 2004

 

 

Tid och plats:  Lördagen den 12 juni 2004 kl 10.00, i Skärmarö Gård

Närvarande:                         Enligt upprättad närvarolista (bilagd originalprotokollet).

 

 

1.   Ordförande Sven G Nilsson hälsade välkommen och öppnade föreningens 22:a årsstämma.

 

2.   Dagordningen godkändes.

 

3.   Utsågs Sven G Nilsson till ordförande och Marianne Mejerlid-Larsson till sekreterare för      

      stämman.

 

4.   Utsågs Åke Malm och Yvonne Martin till justeringsmän tillika rösträknare.

 

5.   Stämman förklarade att kallelse skett i behörig ordning.

 

6.   Verksamhetsberättelse (bil 1) samt ekonomisk rapport (bil 2). Förra årets överskott avsattes 

      till Fonden för ny vägbeläggning. I år kan det finnas behov att disponera medel till dess att                                                  

      nytt kapital kommer in den 31/8. Stämman godkände att styrelsen har möjlighet att disponera

      medel ur fonden under mellanperioden samt godkände verksamhetsberättelsen och den ekono-

      miska rapporten.

 

7.   Ordförande läste upp revisionsberättelsen.

 

8.   Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

 

9.   Konstaterades att det ej fanns inkomna motioner eller framställningar från styrelsen.

 

10.  Styrelsens förslag till oförändrade arvoden till styrelse och revisorer godkändes.

 

11.  Styrelsens förslag till budget 2004/2005 godkändes.

 

12.  Valberedningens förslag till ordförande, ordinarie styrelseledamöter, ersättare samt  revisorer

       godkändes.

 

       Därmed består styrelsen av följande ordinarie ledamöter: Sven G Nilsson, ordförande,

       Staffan Langeby, Ulf Trouin, Karl-Henry Nilsson, Marianne Mejerlid-Larsson och Gunnar

       Brown (tidigare ersättare).

 

       Följande ersättare finns för de ordinarie ledamöterna: Anders Lindgren, Christopher Leach

       och Jörgen Eneqvist (nyval).

 

       Till revisor jämte Inger Ström-Lindahl valdes Lars Ytterborn. Till revisorsersättare valdes

       Lennart Gustafsson.

 

13.  Till valberedningsgrupp valdes May Malm och Margareta Fernqvist.

 

 

14.  Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt om 14 dagar hos samtliga styrelseledamöter.

       Det kommer även att läggas ut på föreningens hemsida www.kungsdalen.org.

 

15.  Årsstämman avslutades.

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Marianne Mejerlid-Larsson

 

 

Justeras:

 

 

 

Åke Malm                                    Yvonne Martin                                  Sven G Nilsson