KUNGSDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 2005

 

 

Tid och plats:  Lördagen den 11 juni 2005, kl 10.00 i Skärmarö Gård

Närvarande:                         Enligt upprättad närvarolista (bilagd originalprotokollet).

 

 

1.    Ordförande Sven G Nilsson hälsade de närvarande välkommen och öppnade föreningens

       23:e årsstämma.

 

2.    Dagordningen godkändes.

 

3.    Utsågs Sven G Nilsson till ordförande och Marianne Mejerlid-Larsson till sekreterare för

       stämman.

 

4.    Utsågs Åke Malm och Ammi Eriksson till justeringsmän tillika rösträknare.

 

5.    Stämman förklarade att kallelse skett i behörig ordning.

 

6.    Stämman godkände verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport (bil 1-2).

 

7.    Ordförande läste upp revisionsberättelsen (bil 3).

 

8.    Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

 

9.    Från styrelsen fanns två framställningar.

       -Förslag till nya andelstal (bil 4).

       -Förslag till nya stadgar (bil 5).

 

       Efter omröstning beträffande förslaget till nya andelstal (2 nej och 20 ja-röster), uppdrogs 

       styrelsen att gå vidare med förslaget till Lantmäteriet för godkännande.

      

       Under diskussionen kring förslag till nya stadgar framkom följande synpunkter.

 

       -I de nya stadgarna bör framgå att ordförande ej får både skriva protokoll samt justera

       samma protokoll.

 

       I § 6 står att ”Första gången val äger rum skall 2 ledamöter väljas på ett år”.

      

       -Föreslogs att det bör istället vara 3 ledamöter.

 

       I § 8 används uttrycket ”I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden”.

 

       -Bör klargöras vad det är för typ av frågor som avses.

 

       Stämman beslutade enhälligt att uppdra styrelsen att arbeta vidare med stadgeändringarna

       gentemot Lantmäteriet med hänsyn taget till synpunkterna ovan.

 

       Efter Lantmäteriets godkännande kan förändringar både vad gäller andelstal samt stadgar

       gälla fr o m nästa årsstämma.

10.    Styrelsens förslag till oförändrade arvoden till styrelse och revisorer godkändes.

 

11.    Styrelsens förslag till budget 2005/2006 (se bil 2) godkändes med följande tillägg.

         Styrelsen uppdrogs att ta fram ett förslag med kostnadsberäkning och finansering av ny

         vägbeläggning.

 

         Ett slutligt beslut måste sedan fattas vid en eventuell extra stämma.

 

12.   Valberedningens förslag till ordförande, ordinarie styrelseledamöter, ersättare samt revisor

         godkändes. Förutom Inger Ström-Lindahl valdes Inger Skagemark till revisorer.

 

         Styrelsen består av följande ordinarie ledamöter: Sven G Nilsson ordförande, Karl-Henry

         Nilsson, Staffan Langeby, Ulf Trouin, Marianne Mejerlid-Larsson och Gunnar Brown.

 

         Följande ersättare finns för de ordinarie ledamöterna: Anders Lindgren och Jörgen Eneqvist.

 

13.   Till valberedningsgrupp omvaldes May Malm och Margareta Fernqvist.

 

14.    Stämmaprotokollet kommer att finnas tillgängligt om 14 dagar hos samtliga styrelseleda-

         möter. Det kommer även att finnas på föreningens hemsida www.kungsdalen.org.

 

15.    Årsstämman avslutades.

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Marianne Mejerlid-Larsson

 

 

Justeras:

 

 

 

Åke Malm                                        Ammi Eriksson                                       Sven G Nilsson