KUNGSDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 2006

 

Tid och plats:  Lördagen den 17 juni 2006, kl 10.00 i Saltarö Skola

Närvarande:                         Enligt upprättad närvarolista (bilagd originalprotokollet)

 

1.    Ordförande Sven G Nilsson öppnade föreningens 24:e årsstämma och hälsade de         

       närvarande välkomna.

 

2.    Dagordningen godkändes.

 

3.    Utsågs Sven G Nilsson till ordförande och Marianne Mejerlid-Larsson till sekreterare för

       stämman.

 

4.    Utsågs Åke Malm och Ann-Marie Andersson till justeringsmän tillika rösträknare.

 

5.    Stämman förklarade att kallelse skett i behörig ordning.

 

6.    Stämman godkände verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport  (bil 1-2).

 

7.    Ordförande läste upp revisionsberättelsen (bil 3).

 

8.    Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

 

9.    Utifrån förra årstämman lämnades ansökan om nya andelstal in till Lantmäteriet. De är

       ännu ej färdigbehandlade.

 

      De nya stadgarna är däremot färdiga och godkända den 4/1 2006.

 

      Ny vägbeläggning

-         stämman beslutade att belägga huvudvägen med ett nytt underlag under år 2007

-         stämman beslutade att använda fonderade medel för detta ändamål

-         styrelsen fick stämmans uppdrag att kontraktera lämplig entreprenör

-         styrelsen fick mandat att, i bank till bäst möjliga villkor, låna det belopp som saknas för att kunna utföra vägbeläggningsarbetet.

 

 Övriga vägar

 Styrelsens förslag till beläggning av Spaddalsvägen, Bastuuddsvägen och Källviksvägen      

 föll efter omröstning. Man tyckte att det var bättre att satsa på säkerhet i form av bättre                             

 mötesplatser.

 

10.  Styrelsens förslag till oförändrade arvoden till styrelse och revisorer godkändes.

 

11.  Godkändes styrelsen förslag till budget samt debiteringslängden.

 

12.  Valberedningens förslag till ordförande, ordinarie styrelseledamöter, ersättare godkändes.

Till revisorer utsågs Inger Ström-Lindahl och Inger Skagemark. Till revisorsersättare              

utsågs Bernt Johansson.

 

Styrelsen består av följande ordinarie ledamöter: Sven G Nilsson ordförande, Ulf Trouin,

Staffan Langeby, Karl-Henry Nilsson, Gunnar Brown, Marianne Mejerlid-Larsson.

Följande ersättare finns för de ordinarie ledamöterna: Anders Lindgren och Jörgen Eneqvist.

 

13.  Till valberedningsgrupp utsågs May Malm och Margareta Fernqvist.

 

14.  Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt om 14 dagar hos samtliga styrelseledamöter.

       Det kommer även att finns på föreningens hemsida www.kungsdalen.org.

 

15.  Årsstämman avslutades med den fina ordförandeklubban som Ulf Österman givit föreningen.

       Tack Ulf!

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Marianne Mejerlid-Larsson

 

 

Justeras:

 

 

 

Åke Malm                           Ann-Marie Andersson                               Sven G Nilsson