KUNGSDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 2007

 

 

Tid och plats:              Lördagen den 9:e juni 2007.  i Saltarös Klubbstuga

Närvarande:                 Enligt upprättad närvarolista

 

 

 1. Ordförande Sven G Nilsson öppnade föreningens årsstämma 2007 och hälsade de närvarande välkomna.        

 

 1. Utsänd dagordning godkändes.

 

 1. Utsågs Sven G Nilsson till ordförande och Karl-Henry Nilsson till sekreterare för stämman.

 

 1. Utsågs Åke Malm och Inger Skagemark till justeringsmän tillika rösträknare.

 

 1. Stämman förklarade att kallelse skett i behörig ordning.

 

 1. Stämman godkände verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport. (Bilaga 1-2)

 

 1. Revisionsberättelsen lästes upp av Inger Skagemark.

 

 1. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

 1. Motion från medlemar angående begäran om namnändring av Simons Väg: Styrelsen hänvisade till Namnberedningsgruppen i kommunen, då vägen i fråga inte ingår i  

föreningens ansvar.

 

Ordförande informerade om gjord polisanmälan med anledning av förstörd vägbom.

 

Angående förslag till ändrade andelstal, ligger frågan hos Lantmäteriet för beredning.

 

Angående föreningens klagan på beslutad fartgräns ( 30km/t) på Skärmarövägen, har ett tjänsteutlåtande lämnats, med rekommendation att vår klagan ska ogillas.

 

Förbättringsarbetet beräknas göras under september – 07. Vägverkets beviljade bidrag

innebär att föreningen troligen inte behöver låna pengar till arbetet.

 

 

 1.  Styrelsens förslag till oförändrade arvoden till styrelse och revisorer godkändes.

 

 1. Styrelsens förslag till oförändrade andelstal för kommande verksamhetsår, 19:-/andel,

godkändes. Inkomst- och utgiftsstaten  samt den framlagda debiteringslängden

godkändes likaså.

 

 1. Valberedningens förslag till ledamöter och ersättare godkändes  tillsammans

med val av revisorer  ( Bilaga 3 )

 

Styrelsen består av:  Sven G Nilsson Ordf.

                                 Anders Lindgren Sekr

                                 Ulf Trouin, Staffan Langeby, Karl-Henry Nilsson

                                 Gunnar Brown   Ord. ledamöter

                                  Jörgen Eneqvist, Berndt Johansson  Ersättare.

 

 Revisorer                 Inger Ström-Lindahl och Inger Skagemark

 

 1. Till valberedningsgruppen utsågs May Malm och Margareta Fernqvist.

 

      14.  Stämman beslutade om att förseningsavgift om 215:- påföres medlem som

             betalar årsavgiften för sent.

 

      15. Stämmoprotokoller kommer att finnas tillgängligt om 14 dagar hos samtliga

styrelseledamöter. Samt finnas på föreningens hemsida www.kungsdalen.org

 

       16. Avgående styrelseledamoten Marianne Majerlid –Larsson kommer att avtackas

             med en gåva.

 

       17.  Ordförande förklarade stämman avslutad.

 

 

 

 

 

   Vid protokollet:

 

 

  

   Karl-Henry Nilsson

 

 

 

 

  Justeras:

 

 

 

  Åke Malm                              Inger Skagemark                            Sven G Nilsson