KUNGSDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 2009

 

 

Tid och plats:                         Lördagen den 13:e juni 2009 på Skärmarö gård.

 

Närvarande:                          Enligt upprättad närvarolista

 

 

1)            Ordförande Karl-Henry Nilsson öppnade föreningens årsstämma 2009 och hälsade de närvarande välkomna.        

 

2)            Utsänd dagordning godkändes.

 

3)            Utsågs Karl-Henry Nilsson till ordförande och Anders Lindgren till sekreterare för stämman.

 

4)            Utsågs Åke Malm och Kjell Andersson till justeringsmän tillika rösträknare.

 

5)            Stämman förklarade att kallelse skett i behörig ordning.

 

6)            Stämman godkände verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport (Bilaga 1-2).

 

7)            Revisionsberättelsen lästes upp av Karl-Henry Nilsson.

 

8)            Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

9)            Styrelsens förslag till arvoden på 16 000:- till styrelse och 2 000:- till revisorer godkändes.

 

10)        Styrelsens förslag om oförändrad utdebitering på 24:-/andel  kommande verksamhetsår godkändes. Inkomst- och utgiftsstaten samt den framlagda debiteringslängden godkändes likaså.

 

11)        Valberedningens förslag till styrelseledamöter och ersättare samt revisorer godkändes.

 

         Styrelsen består av:             Karl-Henry Nilsson Ordf.

                                                   Staffan Langeby

                                                   Anders Lindgren

                                                   Ulf Trouin

                                                   Jörgen Eneqvist

                                                   Berndt Johansson

         Ersättare:                            Jonas Johansson

                                                   Mia Barkland

 

         Revisorer:                           Inger Ström-Lindahl

                                                   Inger Skagemark

 

12)        Till valberedning utsågs Sven-Erik Sundberg och Kjell Andersson.

13)        Framställningar från styrelsen:

Stämman beslutar att återkalla förrättningen om ändrade andelstal, men styrelsen får i uppdrag att kontrollera om Saltarö vägsamfällighet kan debitera slitageavgiften på varje enskild fastighet.

Stämman ger styrelsen tillstånd att tillfälligt ta upp lån i bank på upp till 50 000:- för att klara eventuell likviditetsbrist.

Styrelsens förslag på kostnadsfördelning vid reparation eller anläggning av vägtrummor vid infarter till fastigheter, så att fastighetsägaren betalar material (rör och grus) och samfälligheten arbete, godkännes.

Styrelsens förslag att förseningsavgift på 215:- påföres medlem som betalar avgiften för sent.

14)        Stämmoprotokoller kommer att finnas tillgängligt inom 14 dagar hos samtliga styrelseledamöter, samt finnas på föreningens hemsida www.kungsdalen.org.

15)        Ordförande förklarade stämman avslutad.

 

 

 Vid protokollet:

 

 

  

 Anders Lindgren

 

 

 Justeras:

 

 

 

 Åke Malm                                  Kjell Andersson                              Karl-Henry Nilsson