KUNGSDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 2011

 

 

Tid och plats:                       Lördagen den 11:e juni 2011 kl 10:00 i Saltarö Skola.

 

Närvarande:                         Enligt upprättad närvarolista

 

 

1)            Ordförande Karl-Henry Nilsson öppnade föreningens årsstämma 2011 och hälsade de närvarande välkomna.        

 

2)            Utsänd dagordning godkändes.

 

3)            Utsågs Karl-Henry Nilsson till ordförande och Anders Lindgren till sekreterare för stämman.

 

4)            Utsågs Åke Malm och Ingrid Strandberg till justeringsmän tillika rösträknare.

 

5)            Stämman förklarade att kallelse skett i behörig ordning.

 

6)            Stämman godkände verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport.

 

7)            Revisionsberättelsen lästes upp av Karl-Henry Nilsson.

 

8)            Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

9)            Styrelsens förslag till arvoden på kr 16 000:- till styrelse och kr 2 000:- till revisorer godkändes.

 

10)        Styrelsens förslag om utdebitering på kr 23:-/andel kommande verksamhetsår godkändes. Inkomst- och utgiftsstaten samt den framlagda debiteringslängden godkändes likaså. Dock skall styrelsen se över kontoplan och bokföring.

 

11)        Till styrelseledamöter på 2 år valdes:

                                                   Karl-Henry Nilsson Ordf.

                                                   Anders Lindgren

                                                   Mia Barkland

                                                   Jonas Johansson

                                                  

         (Ulf Trouin, Berndt Johansson och Jonas Johansson  har 1 år kvar på sina styrelsemandat).

                                                  

         Till ersättare valdes:

                                                   Gunnar Forrsell

                                                   Ingrid Strandberg

 

         Till revisorer valdes:

                                                   Inger Ström-Lindahl

                                                   Ronny Pettersson

 

12)        Till valberedning utsågs Kjell Andersson och Lennart Lindström.

13)        Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar:

Styrelsen ges tillstånd att tillfälligt ta upp lån i bank på upp till kr 50 000:-, för att klara eventuell likviditetsbrist, godkändes.

Styrelsens förslag att förseningsavgift på 215:- påföres medlem som betalar avgiften för sent godkändes.

 

Inga motioner från medlemmarna har inkommit.

14)        Stämmoprotokoller kommer att finnas tillgängligt inom 14 dagar hos samtliga styrelseledamöter, samt finnas på föreningens hemsida www.kungsdalen.org.

15)        Ordförande förklarade stämman avslutad.

 

 

 Vid protokollet:

 

 

  

 Anders Lindgren

 

 

 Justeras:

 

 

 

 Åke Malm                                 Ingrid Strandberg                         Karl-Henry Nilsson