KUNGSDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 2012

 

 

Tid och plats:                       Lördagen den 9:e juni 2012 kl 10:00 i Saltarö Skola.

 

Närvarande:                         Enligt upprättad närvarolista

 

 

1)            Ordförande Karl-Henry Nilsson öppnade föreningens årsstämma 2012 och hälsade de närvarande välkomna.        

 

2)            Utsänd dagordning godkändes.

 

3)            Utsågs Karl-Henry Nilsson till ordförande och Jonas Johansson till sekreterare för stämman.

 

4)            Utsågs Karina Vadling och Staffan Langeby till justeringsmän tillika rösträknare.

 

5)            Stämman förklarade att kallelse skett i behörig ordning.

 

6)            Stämman godkände verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport.

 

7)            Revisionsberättelsen lästes upp av Karl-Henry Nilsson.

 

8)            Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

9)            Styrelsens förslag till arvoden på kr 16 000:- till styrelse och kr 2 000:- till revisorer godkändes.

 

10)        Styrelsens förslag om utdebitering på kr 25:-/andel kommande verksamhetsår godkändes. Inkomst- och utgiftsstaten samt den framlagda debiteringslängden godkändes likaså.

 

11)        Till styrelseledamöter på 2 år valdes:

                                                   Ulf Troin

                                                   Jonas Johansson

                                                   Berndt Johansson

                                                  

                                                  

         (Karl-Henry Nilsson, Anders Lindgren samt Mia Barkland  har 1 år kvar på sina styrelsemandat).

                                                  

         Till ersättare valdes:

                                                   Gunnar Forsell

                                                   Gunnar Braun

 

         Till revisorer valdes:

                                                   Inger Ström-Lindahl

                                                   Ronny Pettersson

 

12)        Till valberedning utsågs Kjell Andersson och Lennart Lindström.

13)        Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar:


Finansiellt överskott från 2012 fonderas till vägförbättringar som skall utföras under 2:a kvartalet 2013, godkändes


Styrelsen ges tillstånd att tillfälligt ta upp lån i bank på upp till kr 50 000:-, för att klara eventuell likviditetsbrist, godkändes.

Styrelsens förslag att förseningsavgift på 215:- påföres medlem som betalar avgiften för sent godkändes.

 

Inga motioner från medlemmarna har inkommit.

14)        Stämmoprotokoller kommer att finnas tillgängligt inom 14 dagar hos samtliga styrelseledamöter, samt finnas på föreningens hemsida www.kungsdalen.org.

15)        Ordförande förklarade stämman avslutad.

 

 

 Vid protokollet:

 

 

  

 Jonas Johansson

 

 

 Justeras:

 

 

 

 Karina Vadling                         Staffan Langeby                           Karl-Henry Nilsson