Kungsdalens Samfällighetsförening

 

Verksamhetsberättelse

                             2004 -2005


Styrelsen för
Kungsdalens Samfällighetsförening får härmed avge följande redogörelse för det gångna verksamhetsåret (04/05).

 

Styrelsen har under året utgjorts av;

Sven G Nilsson                    Ordförande                          Gunnar Brown                     Ledamot

Staffan Langeby                   Kassör                                 Anders Lindgren                  Ersättare

Marianne Mejerlid                Sekreterare                          Christopher Leach                Ersättare

Ulf Trouin                            Ledamot                              Jörgen Eneqvist                    Ersättare      

K-H Nilsson                        Ledamot                             

 

Under året har styrelsen haft 7 protokollförda sammanträden.

Det löpande arbetet har som tidigare hanterats genom att vi utsett arbetsgrupper bland styrelsens ledamöter och ersättare. Dessa grupper har hanterat det löpande arbetet enligt nedan.

En Vägkommitté har löpande övervakat vägnätet samt sett till att uppkomna akuta brister åtgärdats och svarat för utsättning och intag av snökäppar  samt ansvarat för att de förbättringsarbeten som beslutats, så långt det varit möjligt,  blivit genomförda.


En Ekonomikommitté  har ansvarat för att ekonomin är under kontroll samt utarbetat, med vägkommitténs inventeringarönskemål som underlag, ett budgetförslag som kommer att presenteras på stämman den 11 juni 2005.

Vägunderhåll och förbättringsarbeten har under året utförts av Kopparmora Entreprenad AB.

Föreningens Internet-hemsida (www.kungsdalen.org) har under året uppdaterats och förbättras av den ansvarige,  Anders Lindgren.

Även detta år har varit förhållandevis lugnt när det gäller större arbetsinsatser. Det enda större arbete som utförts är att ett par större ytor (ca 300 m2) vid Björkvarpsvägen och Källviks-backen fått kompletterande beläggning. Våra vägar har under hela året varit i mycket bra skick och det var, som vanligt,  endast under en kort period under våren som vissa vägskador upp-kom och åtgärdades.

Två stora utredningar har genomförts under året. Den ena avseende våra andelstal och den andra avseende förslag till nya  stadgar. Styrelsens förslag sänds ut tillsammans med kallelsen till årets stämma..

Beträffande den ekonomiska situationen hänvisas till bifogade Resultat- och balansräkning.

Styrelsen föreslår att årets underskott (4.695:- ) balanseras i ny räkning.

Styrelsen i Kungsdalens Samfällighetsförening.


Värmdö i juni 2005--------------------------------------                        ----------------------------------------

Sven G Nilsson    Ordförande                                          Staffan Langeby, Kassör

 

 

 

--------------------------------------                        ----------------------------------------

Marianne Mejerlid-Larsson  Sekreterare                          Ulf Trouin, Ledamot

 

 

 

--------------------------------------                        ---------------------------------------

Karl-Henry Nilsson, Ledamot                                          Gunnar Brown, Ledamot

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har avgivits den     ............................